Doelstelling en financieel beleid
De stichting richt zich op het aankopen en exposeren van eigentijdse kunst uit binnen- en buitenland, het organiseren van tijdelijke tentoonstellingen en andere activiteiten in een eigen museumgebouw in Tilburg. De presentaties en activiteiten worden ondersteund met een uitgebreid programma van educatieve actiteiten voor zowel het onderwijs als individuele bezoekers.

Het financieel beleid is er op gericht de exploitatie van het museum voor langere tijd te waarborgen en aankopen te kunnen verrichten zonder een beroep te hoeven doen op externe fondsen of subsidies. 

De jaarrekening wordt intern opgesteld, gecontroleerd door een externe accountant en voorzien van een goedkeurende verklaring. Het boekjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
 

Staat van baten en lasten 2017-2018
(exploitatie, aankopen, onderhoud gebouw, x 1.000 euro)
baten 2.328; lasten -4.038; saldo -1.710

Staat van baten en lasten 2018-2019
(exploitatie, aankopen, onderhoud gebouw, x 1.000 euro)
baten 2.433; lasten -3.598; saldo -1.165. 


Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen een niet bovenmatige vacatievergoeding voor de door hen verleende diensten en een onkostenvergoeding.
Het beloningsbeleid van de stichting is gebaseerd op een interne salarisregeling die in lijn ligt met die van de Museumvereniging. Het salaris van de directeur blijft onder de norm van de Wet Normering Topinkomens.

Gegevens
mr. J.H. de Pont Stichting | RSIN 009783933
Postbus 233 | 5000 AE Tilburg | E info@depont.nl 
T +31 (0)13 - 543 8300 | KvK-nummer: 41105166 | Bankrekening: NL59FVLB0226920755

De stichting is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is aangesloten bij de Museumvereniging, ICOM en CIMAM.